Design Experience

Hang Lung Plaza, Tianjin, China, A project of KPF£¨Shih-I Chou, was KPF Associate Principal)